Comisia pentru curriculum

Coordonator:   ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:            TEODORESCU IULIAN MARIUS

                         RAD CIPRIAN

                         BORZA EMILIA

                         IANCU SIMONA

                         TÂMBUC NICOLETA MARIA

                         HOSSU OFELIA ANGELA

COŢOP CARMEN

NICA HENOREL

                         CURTICIU ADRIAN VASILE

                         OPREA IOANA

                         MICU ADINA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. asigură consultarea si consilierea cadrelor didactice în domeniul curricular;
 3. asigură coerența dintre curriculumul național și necesitățile locale;
 4. monitorizează respectarea planurilor-cadru și a programelor școlare;
 5. stabilesc grupele de elevi pe baza opţiunilor elevilor şi acordul părinţilor;
 6. monitorizează funcţionarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi extra-curriculare;
 7. asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu, a tezelor şi testelor unice, a tezelor şi a examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit regulamentelor şi metodologiilor elaborate de M.E.N.;
 8. asigură aplicarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte evaluarea iniţială, de progres şi sumativă;
 9. colaborează cu instituţiile de profil din comunitate;
 10. coordonează activitatea de elaborare a ofertei curriculare a şcolii şi cea de ofertare a opţionalelor;
 11. realizează studii de impact şi eficienţă şi propune măsuri de ameliorare sau reglare a ofertei;
 12. realizează analiza de nevoi educative;
 13. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 14. asigură coordonarea dintre diferitele discipline și rezolvă tensiunile din domeniul curricular dintre profesori în interesul elevului și al școlii.

Comisia SCIM

Preşedinte:  TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct

Secretar:      SUCIU ANETA IOANA–  secretar şef

Membri:       BUDIŞAN MIRELA LUCIA– reprezentantul cadrelor didactice

                     GABOR MONICA– contabil şef

                     EKART TEOFANA – administrator de patrimoniu

                     NĂSĂUDEAN NICOLETA – bibliotecar

                     POPOVICI PAUL – preşedintele Asociaţiei de Părinţi LTNB

Atribuţiile comisiei:

 1. Elaborează Programul de dezvoltare;
 2. Desemnează la nivelul fiecărui compartiment un responsabil cu riscurile,
 3. Centralizează riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor în Registrul de riscuri;
 4. Analizează şi prioritizează riscurile semnificative;
 5. Supune aprobării directorului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al unităţii şi asigură actualizarea sa.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

Responsabil : NORINA NICOLAESCU

Membri :         CICIOS DAN -  reprezentant al sindicatului

                         ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU-  reprezentant consiliul profesoral

                         STĂNCESCU CONSTANȚA -  reprezentantă consiliul profesoral

                         VĂCĂRAȘ VERONICA– reprezentant al elevilor

POPOVICI PAUL -  reprezentant al părinţilor

VAIDA OVIDIU-  reprezentant al Consiliului Local

Persoana care asigură conducerea operativă a acestei comisii: director adjunct RAD CIPRIAN

Atribuţiile comisiei:

 1. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate
 2. de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;
 3. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
 4. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Comisia de adjudecare oferte pentru achiziţia directă

Preşedinte :  TEODORESCU IULIAN MARIUS – director adjunct

Membri :       MORARU MARINELA OFELIA – responsabil achiziţii

                      EKART TEOFANA – administrator

Atribuţiile comisiei:

 1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
 2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;
 3. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
 4. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;
 5. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 6. realizează achiziţiile directe;
 7. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă

Responsabil:  TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct

Membri:          NOSSA VASILE – medic medicina muncii        

                        EKART TEOFANA

                        CICIOS DAN AUGUSTIN

                        MICU ADINA

                        MERZA ISTVAN

                        OARGĂ HOREA IOAN – reprezentant firmă protecţia muncii

Atribuţiile comisiei:

 1. analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi planul de prevenire şi protecţie;
 2. întocmeşte planul de prevenire şi protecţie;
 3. urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de munca;
 4. analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficiente;
 5. analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
 6. analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
 7. propune măsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
 8. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 9. realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul Profesoral şi în celelalte compartimente ale şcolii, verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe de instructaj pentru toţi angajaţii, verifică periodic respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie;
 10. asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie/prevenţie a întâmplărilor sau/şi efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea personalului şcolii, încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 11. analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
 12. urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari;
 13. analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
 14. analizează cauzele producerii accidentelor de munca, îmbolnăvirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
 15. efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;
 16. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral;
 17. dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediu şcolar şi promovarea interculturalităţii

Responsabil:  RAD CIPRIAN

Membri:          ABRUDAN CIPRIAN FLAVIU

                        NICA HENOREL

                        CURTICIU ADRIAN VASILE

                        MUREŞAN EUGENIA

                        NICULESCU CRISTINA – reprezentantul părinţilor

                        VĂCĂRAȘ VERONICA – reprezentantul elevilor

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează şi aplică planul operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar urmărind planul anexat Strategiei de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 2. monitorizează şi evaluează modul de aplicare a planului operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
 3. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 4. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 5. sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină;
 6. monitorizează respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 7. verifică prelucrarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern de către toţi diriginţii şi afişează, la loc vizibil, extrase din acestea;
 8. se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie;
 9. colaborează cu Comisia diriginţilor în ameliorarea şi rezolvarea problemelor grave de indisciplină;
 10. aplică sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar, iar în cazul abaterilor grave prezintă situaţia Consiliului profesoral care va decide sancţiunile conform Regulamentului  de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului Intern;
 11. elaborează şi desfăşoară activităţi de informare, prevenire şi combatere a violenţei conform metodologiei din OMECT nr.1409/29.06.2007;
 12. colaborează cu familiile elevilor cu potenţial violent sau care au comis acte de violenţă;
 13. iniţiază programe destinate părinţilor în scopul conştientizării, informării sau formării pe tema dificultăţilor de adaptare a copiilor la mediu şcolar;
 14. încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată.

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă

Coordonator:      GIURGIU ALEXANDRINA MARIA

Membri:               HOSSU OFELIA ANGELA

                             MUREŞAN MARIA EUGENIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează planul managerial anual al comisiei
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. identifică nevoile de formare şi propune/iniţiază activităţi în şcoală sau în colaborare cu furnizorii de programe de formare (ISJ, CCD);
 4. colaborează cu instituţiile de învăţământ superior în vederea formării sau perfecţionării cadrelor didactice din şcoală;
 5. verifică dosarele de înscriere ale cadrelor didactice la perfecţionare prin grade didactice şi cursuri de formare şi păstrează evidenţa formării prin fișe individuale de formare continuă actualizate anual pentru fiecare cadru didactic încadrat (prin grade, cursuri, participări la simpozioane, comunicări ştiinţifice, masterate, doctorate etc.) pe care o prezintă semestrial în Consiliul de analiză la începutul fiecărui an şcolar, conducerii şcolii;;
 6. comunică ofertele de formare/perfecţionare anunţate prin şcoală sau ISJ/CCD, organizează şedinţe de diseminare a propunerilor de formare din şcoală sau a informaţiilor despre formare venite în şcoală;
 7. verifică încadrarea în termen a responsabilităţilor și implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată;
 8. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc;
 9. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 10. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Comisia de întocmire a orarului, a planificării serviciului pe şcoală şi a întocmirii şi verificării condicii de prezenţă

Responsabil : RAD CIPRIAN – director adjunct

Membri :         CHEREȘ ADRIANA

                       SUCIU ANETA IOANA

                       IOBAGIU DANA EMILIA

Comisia pentru manuale

Responsabil: ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:         ABRUDAN MONICA – comisia Pregătitoare

                      SILOȘI ANGELA – comisia clasele I

                      NECIU LAURA – comisia clasele a II-a

                      CHIRA EMOKE – comisia clasele a III-a

                      VALEA MARIA MAGDALENA – comisia clasele a IV-a

                      BORZA EMILIA IANCU SIMONA

                      TÂMBUC NICOLETA MARIA

                      COŢOP CARMEN

                      FĂLCUŞAN SIMONA CLAUDIA

                      VLAICA CLAUDIA MARIA

                      HOSSU OFELIA ANGELA

                      PĂLĂCIAN FELICIA

                      NICA HENOREL

                      OPREA IOANA

                      FETEAN GHEORGHE

                      TEODORESCU IULIAN MARIUS

                      CICIOS DAN AUGUSTIN

                      NĂSĂUDEAN NICOLETA LIVIA

                      BOCĂNEŢ CORNELIU

Comisia de organizare a concursurilor şi olimpiadelor

Responsabil: ZAMFIR MARINELA VIOLETA

Membri:        RAD CIPRIAN

                     TEODORESCU IULIAN MARIUS

                     BORZA EMILIA

                     TOMOIAGĂ MIRELA

                     TÂMBUC NICOLETA

                     IANCU SIMONA

                     COŢOP CARMEN

                     VLAICA CLAUDIA MARIA

                    HOSSU OFELIA ANGELA

                    OPREA IOANA

                    CURTICIU ADRIAN VASILE

                    FETEAN GHEORGHE DAN

                    MICU ADINA

Comisia de acordare a burselor, rechizitelor, Bani de liceu, 200 Euro, altor drepturi băneşti acordate elevilor

Responsabil: BUDIŞAN MIRELA LUCIA – membru CA

Membri :    TÂMBUC NICOLETA MARIA

                   IOBAGIU DANA EMILIA

                   MORARU MARINELA OFELIA

                   NĂSĂUDEAN NICOLETA LIVIA

Atribuţiile comisiei:

 1. afişează la unitatea de învăţământ:
  • criterii generale, criterii specifice şi metodologia de acordare a burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • lista actelor necesare pentru obţinerea burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro
  • termenul de depunere la secretariatul unităţii a documentelor necesare;
 1. preia de la secretariatul unităţii documentele depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali
 2. analizează actele respective şi în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse, rechizite, bani de liceu, 200 Euro, evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi fiind consemnată în proces-verbal;
 3. solicită Consiliului de Administraţie aprobarea acordării burselor, rechizitelor, bani de liceu, 200 Euro conform procesului verbal;
 4. în termen de 3 zile de la data aprobării în Consiliul de Administraţie, Comisia afişează la loc vizibil:
  • lista nominală a burselor acordate de Consiliul de Administraţie,
  • termenul de contestaţie va fi comunicat la data afişării.

Comisia pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu”

Coordonator:        TEODORESCU IULIAN MARIUS

        Membri:        RAD CIPRIAN

                             BORZA EMILIA

                             CHIRA EMOKE

                             CICIOS DAN – reprezentantul sindicatului

                             POPOVICI PAUL – reprezentantul părinților

                             VĂCĂRAȘ VERONICA – reprezentanta elevilor

Atribuţiile comisiei:

 1. analizează Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (OMENCȘ 5079/31.08.2016 cu modificările şi completările ulterioare);
 2. propune reglementări specifice unității de învățământ, în conformitate cu prevederile în vigoare;
 3. elaborează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 4. propune proiectul regulamentului spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic;
 5. trimite Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia spre aprobare, prin hotărâre, consiliului de administraţie.

Comisia diriginţilor

Coordonator: ABRUDAN Ciprian Flaviu

         Membri:

CLASA

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

P A

ABRUDAN ANDREEA MONICA

P B

MICU ADINA COSMINA

P C

MUREȘAN MARIA EUGENIA

P D

PLOSCAR SIMONA

I A

BRIE SIMONA VOICHIȚA

I B

CRIȘAN IOANA CAMELIA

I C

HOROBA LUMINIȚA

I D

SILOȘI ANGELA DELIA

II A

ACHIM ADINA

II B

COSTINAȘ ANDREEA

II C

MATEI G. DIANA ANDREEA

II D

NECIU LAURA LIVIA

II E

SANDOR LILIANA-ELENA

III A

CHIFOR DORINA CRISTINA

III B

NICOLĂESCU NORINA CEZARINA

III C

CHIRA EMOKE ECATERINA

III D

COMAN ANDREEA MARIA

IV A

GROZA ȘTEFANIA

IV B

MAGHIAR CLAUDIA GABRIELA

IVC

PETRE CLAUDIA IONELA

IV D

VALEA MARIA-MAGDALENA

 

CLASA

DIRIGINTE

V A

BINDEAN LAURA CRISTINA

V B

GRIGORESCU GABRIEL

V C

POP DANA

V D

BAN OANA

V E

CURTICIU ADRIAN VASILE

V F

CICIOS DAN AUGUSTIN

V G

MOLDOVAN CARMEN IULIA

V H

CHEREȘ ADRIANA

VI A

RARINCA GEORGETA

VI B

BUȘCĂ ANA MARIA

VI C

PĂRĂIAN ADELA STELIANA

VI D

OPREA IOANA GABRIELA

VI E

BOCĂNEȚ CORNELIU

VII A

KOVACS TEODORA OANA

VII B

GRĂBAN ANDREEA

VII C

IANCU SIMONA

VII D

BUDIȘAN MIRELA LUCIA

VII E

DOMȘA LOREDAN RAUL

VII F

IVAN MĂDĂLINA

VIII A

GILOAN SORINELA DELIA

VIII B

IONESCU ANCUȚA

VIII C

FETEAN GHEORGHE DAN

VIII D

NICA HENOREL

IX F

HOSSU OFELIA ANGELA

IX MI1

BERINDEIE DIANA MARIA

IX MI2

TOMOIAGĂ MIRELA

IX ST

COȚOP CARMEN VIORICA

X MI

SIM RAMONA RODICA

X ST 1

BORZA EMILIA CRISTINA

X ST 2

FĂLCUȘAN SIMONA

X F

HAITONIC IOANA MONICA

XI MI 1

MORARU CĂLIN MARCEL

XI MI 2

TÂMBUC NICOLETA MARIA

XI ST

VLAICA CLAUDIA MARIA

XI F

BERINDEIU NICOLAE

XII MI

MUNTEAN MIHAELA

XII ȘTI

STĂNCESCU CONSTANȚA

XII ȘT2

MUREȘAN AURORA

XII F

PĂLĂCIAN FELICIA

Atribuţiile comisiei:

 1. elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 2. colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală;
 3. desfăşoară activitatea de orientare şi consiliere;
 4. elaborează instrumente de evaluare şi de notare;
 5. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 6. organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
 7. elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în Consiliul profesoral;
 8. implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.

Comisia de Etică

Coordonator: STĂNCESCU CONSTANŢA

Membri:          BAN OANA

                        POPOVICI PAUL

                        CICIOS DAN

Atribuţii:

 1. Se ocupă cu acordarea de asistenţă personalului unităţii de învăţământ cu privire la respectarea normelor de conduităă etică,
 2. Contribuie la rezolvarea pe cale amiabilă a situaţiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituţie;
 3. Monitorizează aplicarea codului de etică, a respectării normelor de conduită a personalului unităţii de învăţământ;
 4. Se preocupă de implementarea procedurilor disciplinare la nivelul  instituiţiei de învăţământ;
 5. Întocmeşte rapoarte trimestriale către ANFP rezultate în urma exercitării atribuţiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită.